ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಗೂಗ್ಲ್ ನ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ, ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲು “ಕನ್ನಡ ಎಡಿಟರ್” ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

Advertisements